1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี หรือตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า 

2. การรับประกันนี้ฟรีเฉพาะค่าบริการซ่อมแต่อาจไม่รวมค่าอะไหล่ แล้วต่อกรณีของสภาพสินค้า

3. สินค้าที่ส่งเคลมเมื่อมีการเปลี่ยนสินค้าตัวอื่นทดแทน ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันทันที

4. การนับวันเริ่มประกันสินค้า นับจากวันที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี

5. การติดต่อขอรับบริการหรือส่งเครื่องซ่อม

บริษัทฯ จะอ้างอิงรายละเอียดการให้บริการจากใบกำกับภาษี  กรณีที่สินค้าหมดประกันแล้วต้องการต่ออายุประกัน หรือส่งซ่อมสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลข (662) 02 017 4131  หรือ 301@itprompt.com

6. ความเสียหายที่ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน การรับประกันดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

6.1 ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ

6.2 ภัยเนื่องจากแมลงสัตว์ต่างๆ 

6.3 ภัยเนื่องจากสงคราม การจลาจล หรือถูกโจรกรรม

6.4 อุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้าตก-เกิน ฟ้าผ่า 

6.5 ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้และบำรุงรักษา  ได้แก่

  6.5.1 มีสภาพภายนอกจากการใช้งานที่ผิดปกติ  ได้แก่  แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, หรือ มีบางส่วนชำรุด, คราบสกปรก, คราบสนิม, รอยไหม้, PCB* มีลายวงจรขาด , การจ่ายกระแสไฟเกิน,อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด ความแข็งแรงของที่ตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น

* PCB ย่อมาจาก Print Circuit Board ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่หลักในการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันซึ่งมีตัวนำที่เป็นทองแดงคอยทำหน้าที่เป็นเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปสู่ตัวตัวหนึ่ง ตามวงจรที่เราได้ออกแบบไว้ โดยมีการบัดกรีตะกั่วที่บริเวณขาของอุปกรณ์ที่จุดบัดกรี เพื่อเชื่อมต่อขาอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับลายทองแดงของวงจรและใช้เพื่อยึดอุปกรณ์เข้ากับตัว PCB ไปในตัว

  6.5.2 ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า ( Serial No.)

  6.5.3 สติกเกอร์รับประกัน ฉีกขาด ชำรุดสูญหาย  หรือถูกแก้ไข มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้า  โดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

  6.5.4 ปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 

  6.5.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์  หรือระบบปฎิบัติการ  ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้เอง หรือติดไวรัส 

  6.6 การหมดอายุจากการใช้งานหรือเสื่อมสภาพของวัสดุ อุปกรณ์

  6.7 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกัน หากท่านมีการเคลื่อนย้าย ติดตั้งหรือต่อเชื่อม ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพิ่มเติมโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้จำหน่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ระบบมีปัญหาและการตรวจติดตามย้อนกลับไม่ได้ (Preventive Action & Traceability) เนื่องจากระบบมีการต่อเชื่อมและมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

 

*** เงื่อนไขที่ระบุข้างต้นบริษัทฯ ที่ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน ***